MONO SERVICES BETINGELSER OG VILKÅR

Sektion 1. Introduktion.

mono solutions a/s (‘mono’) udbyder digitale markedsføringsprodukter, services og løsninger (’mono Services’) for små og lokale virksomheder. Disse generelle vilkår og betingelser (’Generelle Vilkår og Betingelser’) er gældende for alle mono Services og for alle hjemmesider, videoer, markedsføringsmateriale og andet indhold lavet som et resultat af eller igennem mono Services (også refereret til som ’Materialer’). Disse Generelle Vilkår og Betingelser omfatter monos ’Betingelser’ og ’Fortrolighedspolitik’. 

Sektion 2. Oplæg til aftalen; Aftalen.

mono skal fra tid til anden foreslå specifikke gebyrer og andre væsentlige vilkår relateret til bestemte mono Services enten mundtligt eller skriftligt (et ’Oplæg’). Ethvert Oplæg skal omfatte disse ved henvisning Generelle Vilkår og Betingelser. Ved accept af et Oplæg, mundtligt eller skriftligt, vil resultere i en bindende aftale (en ’Aftale’) som du køber og betaler for. Dette omfatter, at mono skal udbyde de mono Services der er indbefattet i Oplægget. Oplægget og disse Generelle Vilkår og Betingelser skal udgøre Aftalen og skal regulere forholdet mellem dig og mono. Medmindre andet fremgår i oplægget, skal betingelserne for Aftalen påbegyndes fra den aftalte dato og skal fortsætte indtil Aftalen er opsagt af enten dig eller mono i overensstemmelse med Sektion 5 nedenfor. 

Sektion 3. Ansvar og Serviceniveau aftaler.

mono er ansvarlig for at indsamle og tydeligøre alle rettigheder og tilladelser, som er krævet for audio (herunder musik), video, tekst, billeder, software og andet indhold som er leveret af mono og brugt i mono Services herunder Materialer (’mono Indhold’) under beskyttelse af immaterialretten. mono hverken kontrollerer, aktivt overvåger eller gennemgår oplysninger og andet materiale, uploadede filer, postede indhold eller transmitteret indhold, som du tilvejebringer i forbindelse med opfyldelsen af mono Services eller igennem Materialet (samlet set, ’Klient Indhold’) og mono holdes ikke ansvarlig for noget Klient Indhold og garanterer ikke korrektheden, integriteten eller kvaliteten af Klient Indholdet. Medmindre andet fremgår i et Oplæg, er mono forpligtet til at påbegynde opfyldelsen af de mono Services, som du har tilkøbt (’Dine Services’), betinget af betaling af alle forudgående eller indledende periodegebyrer specificeret i dit Oplæg (’Forudbetalte eller Indledende Gebyrer’).

Indenfor to arbejdsdage efter modtagelsen af gældende Forudbetalte eller Indledende Gebyrer (eller datoen for indgåelse af aftalen, hvis der ikke findes nogen Forudbetalte eller Indledende Gebyrer), skal mono kontakte dig enten på e-mail eller sms for at påbegynde aftalen af Dine Services. Efter den indledende kontakt skal mono kontakte dig mindst tre gange (hver gang telefonen ikke besvares skal der efterlades en meddelelse). Yderligere skal der sendes mindst én e-mail eller tekstmeddelelse, alle indenfor 10 arbejdsdage fra den indledende kontakt for at indsamle dit Klient Indhold og andre input i relation til Dine Services.

Hvis du gentagne gange undlader at reagere på monos kontaktforsøg, eller på anden vis undlader at levere det Klient Indhold der er påkrævet til Dine Services, har mono ved udgangen af den gældende periode på de ti arbejdsdage intet videre ansvar til at kontakte dig med formål om at indsamle Klient Indhold, og Dine Services (eller den del som afhænger af dette Klient Indhold) vil blive suspenderet uden yderligere varsel indtil du enten kontakter mono eller leverer det nødvendige Klient Indhold. Du er herved ikke berettiget til nogen form for kompensation eller kredit som konsekvens af en sådan suspendering eller forsinkelser af opfyldelsen af Dine Services. 

Du vil generelt blive bedt om at godkende alle Materialer oprettet eller forberedt til dig gennem mono Services før sådanne Materialer vil blive offentliggjort eller på anden måde benyttet i markedsføringsaktiviteter gennemført på dine vegne. mono skal bede om din accept via e-mail som skal specificere den periode hvori du har mulighed for at komme med ønsker til ændringer eller afvise Materialet. I tilfælde af at du ikke kontakte mono indenfor den angivne periode, er mono berettiget til at vurdere, at du har godkendt Materialet. 

Hvis Materialet ikke godkendes skal mono forsøge med en rimelig indsats at forbedre eller rette op på Materialet såfremt kvaliteten af Materialet er mangelfuldt eller til en vis grad utilstrækkeligt i en vis forstand, for hvilket mono har skylden (‘Mangler). mono er ikke ansvarlig for ydeevnen eller forelæggelsen af dig eller dine repræsentanter i noget Materiale eller for fejl eller kvalitetsproblemer, der kan henføres til noget Klient Indhold. Med mindre Aftalen foreskriver andet, leveres hjemmeside og mobil hjemmeside produkter, og lignende ”destinations” produkter såsom tilpassede Facebook sider, med op til to runder af skønsmæssige revisioner uden yderligere gebyrer, så længe de skønsmæssige revisioner er rimelige og under de omstændigheder og inden for konteksten af dine indledende inputs og tidligere revisions forespørgsler.

mono Services er understøttet af account managere inden for normal åbningstid. Til den udstrækning at Dine Services inkluderer igangværende support for redigering og opdateringer til ethvert Materiale, så har du ret til det samme niveau af service og support, der gælder for den indledende udvikling af dine Materialer for det antal timer, der er specificeret i din Aftale. 

Hvis mono modtager en rimelig påstand fra dig baseret på en Mangel, skal mono, underkastet de begrænsninger der er angivet nedenfor, betale for den. Dog skal mono ikke holdes ansvarlig for en sådan Mangel, hvis du ikke indgiver en skriftlig klage (e-mail accepteres) til mono inden for 30 arbejdsdage fra modtagelsen af det defekte Materiale. 

mono skal ikke holdes ansvarlig for server udfald eller for enhver anden form for software, hardware eller internetforbindelses fejl.

Du er ansvarlig for at sikre, at al markedsføring (inklusiv Materialer) skabt og publiceret igennem Dine Services overholder nationale og lokale love og regulativer, standarder og praksis for de medier de afhænger af, Internet standard love og andre gældende retningslinjer for markedsføring (samlet set, ’Markedsførings retningslinjer’). 

Sektion 4. Betalinger.

Når du har accepteret et Oplæg, mundtligt eller på skrift, er du ansvarlig for fuld betaling af ethvert gebyr anført deri. Alle betalinger herunder er anført i den valuta, der er indikeret i Oplægget og er eksklusiv moms. 

Du skal betale alle beløb der skal betales i henhold til aftalen, inklusiv Forudbetalte eller Indledende gebyrer, tilbagevendende månedlige gebyrer (’Månedlige gebyrer’) og andre engangsgebyrer (’Engangsgebyrer’) med kreditkort. 

Hvis du beder mono, mundtligt eller på skrift, om at trække penge fra dit kreditkort, for Forudbetalte eller Indledende Gebyrer, Månedlige Gebyrer eller Engangsgebyrer, så har mono ret til at stole på den tilladelse og gennemføre sådanne betalinger på eller op til 5 arbejdsdage før enhver gældende forfaldsdato. For det formål at effektuere det føromtalte, bemyndiger du mono at gemme dine kreditkortoplysninger til det omfang gældende love tillader det.

Du forstår og anerkender, at du, ud over hvis du er i strid med kontrakten, kan blive underlagt at få sat Dine Services på pause eller opsagt, såfremt betalingen ikke sker til tiden.

Sektion 5. Opsigelse.

Du kan opsige en Aftale (og således annullere mono Services) så vidt angår alle eller dele af Dine Services til enhver tid og for enhver årsag efter enhver gældende bindingsperiode og inden for 30 dages opsigelsesvarsel på skrift. Du må også opsige en Aftale omgående, alle eller dele af Dine Services, hvis mono væsentligt misligholder Aftalen og misligholdelsen ikke er rettet op inden for 30 dages efter misligholdelsen er meldt til mono.

mono må opsige en Aftale med henblik på alle eller enkelte dele af Dine Services, hvis du væsentligt misligholder Aftalen og hvis en sådan misligholdelse ikke rettes op inden for 30 dage efter din misligholdelse er meldt. Derudover må mono opsige en Aftale for enhver grund efter den første årsdag for den accepterede dato for Aftalen, eller til enhver tid med henblik på enhver mono Service, som mono i sin absolutte diskretion bestemmer sig for at indstille; forudsat at mono i bege tilfælde skal give 60 dages varsel på skrift før opsigelsen.

Du hæfter for alle skyldige beløb til mono indtil den dato, hvor opsigelsen effektueres. Du er ikke berettiget nogen tilbagebetaling eller kredit som resultat af en opsigelse.

For at være effektive skal opsigelsesvarsler sendes til mono på e-mail til support@mono.net og indikere nummert på bekræftelsen, som mono sendte dig som følger af din accept af Oplægget (’Bekræftelse’), såvel som det mono konto nummer specificeret i den nævnte Bekræftelse. I det tilfælde, at du opsiger dele men ikke alle dine mono Services beskrevet i nævnte Bekræftelse, så skal du også specificere de produkter, services eller løsninger du ønsker at opsige. mono skal gøre sit bedste for at opsige eller fjerne ethvert annulleret produkt, service eller løsning hurtigst muligt. Hjemmesider og andre Materialer hostet hos mono skal fjernes ordentligt og uden at give anledning til yderligere gebyrer. Med hensyn til online profiler og Materialer uploadet eller postet til tredjepart-sider, har mono ingen forpligtelse til at finde eller eliminerer tidligere posteringer eller fjerne Materialer. Med hensyn til igangværende markedsføringskampagner eller kommende, skal mono gøre sig rimelige anstrengelser for at stoppe de kampagner hurtigst muligt, underlagt gældende betingelser og vilkår uden at give anledning til yderligere gebyrer, der pålægges af tredje parts medie-leverandører. Sektion 4, 5, 6, 8 og 11 skal heraf overholdes ved enhver opsigelse af denne Aftale. 

Sektion 6. Rettigheder og Ejerskab.

Med mindre andet er aftalt i Aftalen, vil du eje ethvert Materiale produceret igennem mono Services, underlagt de begrænsninger, der er listet nedenfor.

Til den udstrækning at ethvert Materiale indeholder mono Indhold (inklusiv, uden begrænsninger, kopi, billeder (inklusiv logoer, fotos eller video,) eller noget andet indhold eller materiale fra mono’s biblioteker), så har du en gebyr-frit, ikke-eksklusiv, permanent, verdensomspændende, underlicenseret og overførbar licens til at bruge det nævnte mono Indhold for kommercielle markedsføringsformål.

Ejerskab af alt mono Indhold skal til enhver tid forblive hos mono. Du vil kun have retten til at bruge derivater fra ethvert Materiale, der inkluderer mono Indhold, i forbindelse med markedsføringsaktiviteter relateret til dig (inklusiv dine partnere og relaterede virksomheder). Du vil ikke have andre rettigheder til at bruge (eller underlicensere eller overføre) derivater som inkluderer mono Materiale. Med forbehold for betalingen af gældende ekspeditionsgebyrer vil du have ret til at modtage en fysisk kopi af dit Materiale, forudsat at du har betalt eller forudbetaler alle gældende Forudbetalte eller Indledende gebyrer og Månedlige gebyrer for mindst et år (med mindre andet er indikeret i Aftalen).

Du vil forblive ejer af ethvert Klient Indhold inklusiv, uden begrænsninger, data, logoer, billeder, videoer, slogans, kunst og andre materialer leveret af eller produceret for dig i forbindelse med at skabe Materiale eller uploadet/tilføjet af dig direkte eller indirekte til Materialerne eller igennem mono Services. Ved at deltage i skabelsen af Materialer gennem mono Services, inklusiv transmission, uploading, postering eller indsendelse af ethvert Klient Indhold til mono eller igennem mono Services, tildeler du uigenkaldeligt mono en gebyr fri, ikke-eksklusiv permanent, verdensomspændende licens til at bruge, vise, udføre, distribuere, modificere, reproducere og publicere dit Klient Indhold i enhver form hvor som helst. Dertil autoriserer du mono til at skabe derivater fra dit Klient Indhold og Materialer og på dine vegne slå op online, eksponere for søgemaskiner og syndikere til directories og andre hjemmesider og services, hvad enten det nævnte Klient Indhold, Materialer og derivater er under kontrol af eller tilknyttet mono eller ej, i alle tilfælde til en sådan udstrækning at mono finder det nødvendigt i sin absolutte diskretion for at kunne levere mono Services. 

mono forbeholder sig retten, i sin absolutte diskretion, til at nægte eller fjerne ethvert Klient Indhold tilgængeligt på eller igennem mono Services. Uden at begrænse det førnævnte.

mono har retten til at fjerne ethvert Klient Indhold der ikke overholder disse Generelle Vilkår og Betingelser eller på anden vis er stødende efter mono’s mening. 

Hvor en Aftale specificerer at mono Indhold skal gives med ”eksklusivitetsrettigheder”, så accepterer mono ikke at give sideløbende rettigheder til ethvert Kerneelement (som defineret nedenfor) af det nævnte mono Indhold til enhver anden person eller enhed baseret i din Region (som defineret nedenfor). ’Kerneelementer’ betyder ethvert unikt slogan og uafhængigt copyrightberettigede elementer (såsom fotografierne og videobillederne) som er vurderet af mono i sin rimelige diskretion til at være væsentlige for at skabe det unikke udseende og fornemmelsen med dine Materialer. Til trods for det ovenstående må en tredjepart (så som en fotograf, komponist, illustrator etc.) bevare rettighederne til et eller flere Kerneelementer og vil have ret til at bruge, og til at tillade andre rettigheden til at bruge, et eller flere af Kerneelementerne hvor som helst og til enhver tid, inklusiv i Regionen. ’Region’ refererer til provinsielle områder eller andre områder afgrænset af postnumre, som mono med rimelighed definerer, med henblik på at opdele et marked i områder, hvori lokale virksomheder typisk vil forvente at størstedelen af deres konkurrenter er baseret.

Sektion 7. Tredjeparts Medier.

Hvor et Oplæg refererer til tredjeparts medier og eller services relateret til tredjeparts medier, vil mono gøre sine største anstrengelser for at tilegne sig de medier på dine vegne og yde de services som er specificerede i Oplægget. mono garanterer ikke at medierne vil være til rådighed på de betingelser of vilkår overvejet af mono i udformningen af Oplægget eller overhovedet. Så længe mono har handlet i god tro ved køb af medier på dine vegne eller på anden vis ydet de services specificeret i Oplægget, vil du ikke have ret til nogen tilbagebetaling, fordi de medier der er købt eller tilgået på dine vegne ikke formår at møde nogen eller alle de specifikationer der er angivet i Oplægget, forudsat at mono har handlet fornuftigt i leveringen af sammenlignelige eller tilsvarende medier eller services. mono vil handle som agent i købet og bruge tredjepartsmedier for dig og du autoriserer mono til at handle sådan på dine vegne og til at repræsentere sig selv til medieselskaber, når det er passende i mono’s eget skøn,  som din agent for registrering med det formål at udføre mono Services. Enhver anvendelse eller køb af tredjepartsmedier vil være underkastet medieselskabernes vilkår, regler og politikker, alle som er ude af mono’s kontrol og som er underlagt forandringer til enhver tid. Registreringen og det at uploade information og indhold til bestemte tredjeparts medier kan kræve din aktive bekræftelse for korrekt registrering og/eller din autorisering af mono til at handle som din agent. Hvor en Aftale specificerer formålet med tredjeparts medier, kan et oprettelses og administrationsgebyr vurderes nødvendigt forudsat at det står i dit Oplæg. I nogle tilfælde vil mono ikke udstyre dig med login oplysninger til konti med tredjeparts medieselskaber, da mono vil bestyre disse konti på dine vegne som en del af mono Services. mono forbeholder sig retten til at drage nytte af enhver provision, koncession eller rabatter givet af tredjeparts medieselskaberne til agenturer forudsat at sådanne arrangementer er kommercielt fornuftige og i overensstemmelse med branchenormerne med hensyn til mediebureauerne der servicerer små og lokale virksomheder.

Sektion 8. Debitorpolitik.

Med forbehold for ethvert andet middel mono måtte have, hvis du på noget tidspunkt misligholder en hvilken som helst forpligtelse (inklusiv dem der relaterer sig til betaling) må mono suspendere eller stoppe leveringen af mono Services og enhver anden af vores forpligtelser under Aftalen. mono vil ikke være forpligtet over for dig for ethvert tab eller skade du udsættes for fordi det udøver vores rettigheder i henhold til denne klausul. I forbindelse med suspendering eller standsningen af leveringen af mono Services vil dit Klient Indhold, Materialer, kontohistorik eller anden værdifuld information måske blive fjernet, beskadiget, tabt, eller ødelagt og mono vil ikke have noget ansvar for at gendanne eller genoprette det.

Sektion 9. Erklæringer og Garantier.

Du erklærer og garanterer at: (i) du har fuld ret til at bruge, udsende og distribuere dit Klient Indhold og dokumentarisk dokumentation for alle påstande deri, (ii) dit Klient Indhold er sandfærdigt og ikke misrepræsentativt eller misledende og er ikke plagierende, ærekrænkende, bagvaskende eller skadelig for nogen part, (iii) din brug af mono Services, og de Materialer der herigennem er skabt, vil ikke invadere nogen tredjeparts private rettigheder eller på nogen måde krænke eller overtræde rettigheder eller ejendomsinteresser for nogen tredjepart, og på samme tid ikke overtræde nogen gældende retningslinjer for markedsføring, og (v) du vil ikke bruge mono Services eller Materialer skabt heraf eller nogen anden del heraf, undtagen for hvad der er tilladt.

Sektion 10. Ansvarsfraskrivelse og Begrænset Erstatningsansvar.

MONO SERVICES ER LEVERET PÅ EN ”SOM DET ER”, ”SOM TILGÆNGELIGT” OG ”EFTER BEDSTE EVNE” BASIS. MONO OG DERES ASSOCIEREDE SELSKABER OG DERES RESPEKTIVE BESTYRELSESMEDLEMMER, AGENTER, PARTNERE, DIREKTØRER, AKTIONÆRER, ANSATTE OG LEVERANDØRER STILLER INGEN GARANTI AF NOGEN ART RELATERET TIL MONO SERVICES OG DE MATERIALER SKABT HERVED. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL MONO OG DERES ASSOCIEREDE SELSKABER OG DERES RESPEKTIVE BESTYRELSESMEDLEMMER, AGENTER, PARTNERE, DIREKTØRER, AKTIONÆRER, ANSATTE OG LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJE PART FOR NOGEN INDIREKTE, FØLGENDE, PØNALE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER STRAFFERETLIGE SKADER. SKADER VIL TIL ENHVER TID VÆRE BEGRÆNSET TIL DET BELØB DU HAR BETALT FOR MONO SERVICES SOM ER GRUNDLAGET FOR ET SÅDAN ERSTATNINGSANSVAR. MONO ER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJE PART FOR ETHVERT TAB DER ER RESULTATET AF MANGLER FRA MEDIESELSKABER, COMPUTER HARDWARE ELLER SOFTWARE, TELEKOMMUNIKATIONSNETVÆRKER ELLER ANDRE LEVERANDØRER. DERTIL ER MONO IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR NOGEN FORM FOR FEJL ELLER FORSINKELSER I UDFØRELSEN AF SINE FORPLIGTELSER HERUNDER HVIS DET SKYLDES BEGIVENHEDER DER ER UDEN FOR DERES RIMELIGE KONTROL, SOM KAN INKLUDERE, UDEN BEGRÆNSNINGER, BRANDE, OVERSVØMMELSER, STORME, EKSPLOSIONER, GUDELIGE HANDLINGER, KRIG, TERRORISME, STATSLIG INDGRIBEN, MATERIALEMANGEL OG EKSTRAORDINÆR INTERNETTRÆNGSEL.

Sektion 11. Godtgørelse.

Du accepterer at skadesløsholde mono og deres associerede selskaber og deres respektive bestyrelsesmedlemmer, agenter, partnere, direktører, aktionærer, leverandører og medarbejdere for ethvert tab, skade, finansiel forpligtelse, anprisning, krav, søgsmål, udgift, inklusiv rimelige advokathonorarer, som en sådan part måtte pådrage, udsprunget af: (i) dit Klient Indhold eller din modificering, visning og brug af ethvert Materiale skabt igennem mono Services (ii), påstande om at dine produkter eller services er defekte, skadesvoldende eller krænker rettighederne for nogen tredje part og (iii) påstande baseret på en misligholdelse af din Aftale (inklusiv disse Generelle Vilkår og Betingelser) af dig.

Sektion 12. Øvrige.

Aftaler (inklusiv disse Generelle Vilkår og Betingelser) vil blive fortolket og fortolkes i overensstemmelse med lovene i det land, hvori din virksomhed er baseret uden hensyntagen til lov-principielle konflikter.

mono kan ændre disse Generelle Vilkår og Betingelser til enhver tid ensidigt ved at offentliggøre reviderede Generelle Vilkår og Betingelser på sin hjemmeside. Sådanne reviderede Generelle Vilkår og Betingelser skal gælde alle Aftaler, der er indgået efter sådan revidering og til alle forlængelsesperioder i henhold til gyldige Aftaler. Du er ansvarlig for at gennemgå de Generelle Vilkår og Betingelser, som relaterer til hver Aftale du indgår i og alle forlængelsesperioder herunder.

Bortset fra det fastsatte i den foregående paragraf kan Aftalen mellem dig og mono kun blive ændret af den gensidige aftale originalt fremsat både mundtligt og på skrift af begge parter.